Languages : 
  

หนังสือที่ขายดีที่สุดในโลกคือหนังสืออะไร?


คัมภีร์ไบเบิ้ล เป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิวและศาสนาคริสต์ เป็นหนังสือที่กล่าวถึงประวัติความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์  คัมภีร์ไบเบิ้ล แบ่งเป็น 2 ภาค ได้แก่ คัมภีร์ไบเบิ้ลภาคพันธะสัญญาเดิม และคัมภีร์ไบเบิ้ลภาคพันธะสัญญาใหม่